(Haugesunds Avis)

Seks milliarder kroner. Det er hva Karmøy kommune planlegger å investere de neste ti årene. Det er ambisiøst, og det skal lånes mye penger. Likevel ringer ikke alarmklokkene altfor høyt, siden kommunen har drevet relativt nøkternt i mange år. Netto gjeld i prosent av inntektene klatrer over 40 prosent i perioden. Det er betraktelig lavere enn i nabokommune Haugesund, der netto lånegjeld kryper til 70 prosent av driftsinntektene.

Men vent litt: Seks milliarder kroner de neste ti årene. Er ikke budsjettet ettårig og økonomiplanen fireårig? Jo, ti år i denne sammenhengen er veldig lenge.

Det som ligger utenfor de fire første årene, er i prinsippet helt uten forpliktelser for politikerne som skal vedta endelig budsjett og økonomiplan. Dette poenget illustreres av den tilsynelatende evige diskusjonen om Karmøy kommune skal få seg et skikkelig kulturhus. Her skriver kommunedirektøren at det nå er satt av 200 millioner til å bygge kulturhuset.

Nei, det er det ikke. Det er satt av to millioner kroner fordelt på de nærmeste fire årene.

Så er det i 2028 og 2029 de virkelig store pengene skal brukes, skrives det. Da er man langt unna noen som helst reel forpliktelse. Dermed sier forslaget til økonomiplan egentlig bare at vi skal snakke litt laust om et mulig kulturhus i tre år til, så får vi se om det deretter skal tas reelle valg om bygging. Man har satt av framtids-penger.

Her kan det kanskje være greit at kommunestyret heller bestemmer hvorvidt de faktisk vil ha et nytt kulturhus i nær framtid, framfor å la millionene dryppe ut i fire år til med utredninger.

Derimot ser det ut til at kommunen har en fornuftig tilnærming til den pågående fornyelsen av skolene. Selv om det er steder som bokstavelig talt skriker etter ny skole, er det utfra kapasitet og gjeldsgrad klokt å ha en kontinuerlig plan for dette. Nye Stangaland er klar og Vea skal bli klar høsten 2025. Der er det bare tid og vei - og ekte penger.

Så skal ny skole for Åkra bygges, om politikerne følger planen. At den skal være ferdig i 2030 er nok altfor lenge å vente for en del, og dette kan fort bli en valgkampsak neste høst, om politikerne følger kommunaldirektørens forslag denne gangen.

Ellers da? Det blir dyrere å bo i Karmøy. En vanlig husholdning må regne med å betale 1.800 kroner mer i året for vann, avløp og renovasjon. Her er det spesielt investeringer innfor kloakksystemet som drar opp. De neste fire årene skal det legges rør og slikt for 763 millioner. Disse tjenestene skal drives etter selvkost - altså ikke subsidieres av kommunene.

Med mye gammelt og dårlig ledningsnett, er det varslet at disse kostnadene dessverre fort kan komme til å øke ytterligere i årene som kommer. Dette ser vi i kommune etter kommune.

Driftsbudsjettet preges selvsagt også av høy lønns- og prisvekst. Det gir ifølge budsjettforslaget en økning på 112 millioner kroner fra i år til 2023. Svimlende.