(Haugesunds Avis)

I spalten Haraldsplass i Karmøynytt 5. juni, skriver Harald Dale om Fylkesmannens nye innsigelse mot omkjøringsveien:

«Uten å ta for sterkt i tror jeg det er riktig å si at Fylkesmannen fillerister Statens vegvesen sitt planarbeid. I tillegg til å påvise at vegvesenet ikke har tatt kravet om miljøtunnel på alvor, stiller Fylkesmannen spørsmål ved vegvesenets bruk av trafikktall, prognoser, samfunnsøkonomisk analyse, kostnader, vegstandard og bruk av metoder som gjør konklusjonene vanskelige å etterprøve».

Vi er flere som har påpekt akkurat disse fatale manglene i vegvesenets planarbeid etter at reguleringsplanen ble offentliggjort 3. april. Dette sier vi ikke for å framheve oss selv, men for å vise det smått utrolige i at det er utenforstående som må påpeke disse tingene, før Fylkesmannen gjør det i en ny innsigelse.

Innad i vegvesenet må tilliten til de som har jobbet med omkjøringsveien, være tynnslitt. Den burde i hvert fall være det.

Ordføreren og varaordføreren i Karmøy, som har fulgt prosessen med reguleringsplanen tett i styringsgruppa i Haugalandspakken, og som er de fremste pådriverne for omkjøringsveien, kan umulig ha stilt kritiske spørsmål til vegvesenet, for da hadde det kommet frem i mediene. Men det burde de jo selvsagt ha gjort – noe vi på det aller sterkeste får bekreftet gjennom Fylkesmannens høringsuttalelse. Ordføreren og varaordføreren sitter i styringsgruppa som forvaltere av hundrevis av millioner av fellesskapets kroner, og med det følger det et meget stort ansvar.

Dette ansvaret har de ikke tatt, og dette bør få konsekvenser – om ikke annet så i hvert fall til høstens valg.

Flertallspartiene har også et stort ansvar som pådrivere for omkjøringsveien. De skal sørge for at reguleringsplanen fungerer som et skikkelig beslutningsgrunnlag som det går an å vedta noe ut fra, for det står veldig mye på spill for veldig mange i denne saken. Men flertallet stilte ikke et eneste kritisk spørsmål under vegvesenets famøse «shows» for kommunestyret, der det så åpenbart ble presentert en reguleringsplan som ikke henger i hop. Det var heller panegyriske tilstander, og flertallet slukte alt som kom fra vegvesenet helt rått.

Flertallet har dermed også vist ansvarsløshet.

Nå har kontrollorganene nok en gang satt en brå slutt for en vei som har vært påviselig dårlig planlagt fra første dag. Det er blitt brukt minst 50 millioner av fellesskapets kroner på planleggingen, uten at det er bygget en millimeter av veien. Og dette har pågått i over 10 år!

Prosjekt «omkjøringsvei Åkra sør-Veakrossen» har vært en dundrende fiasko fra dag én. Noen må nå stilles til ansvar.

Så hvor lenge ser ordfører, varaordfører og flertallspartiene for seg at denne prosessen skal foregå nå? Tre nye år? Fem nye år? 10 nye år? Og hvor mange flere millioner skal dere bruke av befolkningens surt betalte bompenger? 10? 20? 50?

Nå får det være nok strutsepolitikk. Nå får dere ta det ansvaret som er krevd av dere, og stoppe denne farsen. Dere har allerede drevet den altfor langt.

Det står ingenting i Stortingsproposisjonen for Karmøys innlemming i Haugalandspakken om at strekningen mellom Ådland og Veakrossen må være en omkjøringsvei (ordet «omkjøringsvei» er ikke nevnt en eneste gang), så dere står helt fritt til å planlegge fv. 47 på en helt annen og langt bedre og billigere og mindre ødeleggende måte. Og det er rent vås at pengene i Haugalandspakken automatisk går til prosjekter i andre kommuner om ikke omkjøringsveien blir bygget.

Med denne tredje innsigelsen fra Fylkesmannen er én ting sikkert: Omkjøringsveien, slik dere og vegvesenet ser den for dere, kommer aldri til å kunne bli en realitet.

Til flertallet i Karmøy kommunestyre: Det er på tide å gi seg. Dere må ikke tvære dette prosjektet ut i flere nye år. Dere taper ikke ansikt om dere bøyer av nå. Tvert om. Men dere vil tape ansikt for alltid om dere ikke gjør det.

Til slutt: Vi forventer at det blir en skikkelig debatt om prosjektet under kommunestyremøtet 1. juli, der alle partiene, klart og tydelig, redegjør og begrunner sitt standpunkt når det gjelder omkjøringsveien. Ikke minst gjelder dette Senterpartiet, bøndenes parti, som frem til nå ikke har greid å ta et skikkelig standpunkt i den for tiden viktigste politiske saken på Karmøy.