(Haugesunds Avis)

Siden ordfører Jarle Nilsen åpenbart har vanskeligheter med å redegjøre både for kommunestyret og formannskapet om Haugalandspakkens økonomiske situasjon, og hvilke konsekvenser situasjonen vil få for omkjøringsveien, får jeg ta på meg denne oppgaven. Jeg mener at både befolkningen – inkludert bilistene som hver dag betaler bompenger – og de folkevalgte, har rett på riktig informasjon i denne viktige saken.

Odd Magne Hansen (SV) ba under formannskapsmøtet 2. desember ordføreren om en redegjørelse for den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken. Med tanke på at Haugalandspakken vil stå igjen med ca. 550 millioner kr i såkalte ulåste midler siste fire år (2020-2023), må man vel kunne si at ordførerens redegjørelse for formannskapet var svært mangelfull. I tillegg serverte ordfører Nilsen to ganske drøye påstander; han påstod at for det første at «omkjøringsveien er finansiert med ca. 700 millioner kroner», og han påstod også at kulvert eller tunnel ikke vil redusere naturinngrepene i prosjektet. Begge deler er selvsagt helt feil, og jeg mener det er ganske oppsiktsvekkende at ordføreren kommer med denne type påstander.

Det er hevet over enhver tvil at tunnel eller kulvert vil være positivt for naturen og dens arter i området mellom Heiavatnet og Aureivatnet. Man vet at det ved tunnelbygging er usikkerheter knyttet til sprekksoner i fjellet, med eventuell drenering av myrer i området (antar at det er det ordføreren sikter til), men foreløpig er dette kun spekulasjoner, og det er også slik at en kulvert uansett ikke vil ha denne type negative konsekvenser som tunnelbygging kan medføre. De positive konsekvensene som er knyttet til tunnel eller kulvert, er imidlertid hevet over enhver tvil; man vil ta vare på et sammenhengende lyngheiområde, barrierevirkningen av veien reduseres betydelig, og dyre- og fuglelivet i området vil dermed oppleve langt mindre forstyrrelser.

Ordfører Nilsen har lenge hevdet at omkjøringsveien så godt som er fullfinansiert – senest altså sist uke i formannskapet. Dette viser seg nå å være svært langt fra sannheten. Det er nå i hovedsak Karmøy og Haugesund/Sveio som kniver om de resterende ikke-låste midlene i Haugalandspakken. Karmøy og Haugesund har rett på like store deler av Haugalandspakken, siden begge kommunene drar inn omtrent like mye bompenger (ca. 37 prosent hver).

Karmøy kommune har til nå fått ferdige prosjekter for 637 millioner kr, mens Haugesund kommune har fått ferdige prosjekter for kun 423 millioner kr. Det viser seg altså at ordfører Nilsen både ønsker å spise kaken og beholde den – det er rart med det.

Om man videre legger til grunn at Haugesund får midlene til Karmsundsgata og til planlegginga av Flotmyr-Stemmen, som begge er ansett for å være såkalte låste prosjekter, så vil Haugesund sitte igjen med prosjekter for totalt 793 millioner kr. Karmøy kommune vil for sammenligning sitte igjen med prosjekter for totalt 687 millioner kr, om man forutsetter at gang- og sykkelveien mellom Sandve og Skudenes bygges, noe som allerede er bestemt av styringsgruppen.

Dette betyr at Karmøy kommune har rett på ca. 106 millioner kr mer enn Haugesund kommune av den resterende «ulåste» potten, som altså trolig vil være på ca. 550 millioner kroner. Det skulle bety ca. 325 millioner kr til Karmøy og ca. 225 millioner kr til Haugesund – for Karmøys del altså veldig langt fra det omkjøringsveien vil koste. Differansen på 106 millioner kroner må nok reelt sett være noe lavere siden Karmøy kom med i Haugalandspakken et halvt år senere enn Haugesund, samt fordi mye penger (ca. 100 millioner kr?) har gått med til planlegging av ny hovedvei på Karmøy, fra Åkra sør til Helganesveien. Dette er kostnader som ikke tatt med i det foregående regnestykket.

Innad i styringsgruppen i Haugalandspakken har det som kjent vært Samferdselsdepartementet som får skylden for at den etterlengtede takstøkningen ikke er på plass. At takstøkningen ikke er videresendt til Stortinget for behandling, burde imidlertid ikke overraske noen. Som alle vet, er bompenger et svært ømfintlig tema innad i regjeringen, og det er også slik at Samferdselsdepartementet i mai 2019 kom med nye retningslinjer for den type porteføljestyrte bompengepakker som Haugalandspakken er. I forbindelse med de nye retningslinjene uttalte Samferdselsminister Jon Georg Dale at bilistene ikke skal måtte bære kostnaden for dårlig politisk stying, og at økonomisk ubalanse i bompengepakker derfor skal håndteres ved å nedskalere eller kutte tiltak i pakkene – og altså ikke ved å kreve inn enda mer bompenger fra bilistene. Disse retningslinjene er det på tide at både Nilsen og resten av styringsgruppen nå tar til etterretning.

Ordføreren har også uttalt at omkjøringsveien at omkjøringsveien vil være klar til å lyses ut på anbud før jul. Dette forutsetter selvsagt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir Karmøy kommune og Statens vegvesen fullt medhold i innsigelsessaken. Det er imidlertid svært usannsynlig at noe slikt kommer til å skje.

For å oppsummere; det finnes pr. i dag langt fra nok penger til omkjøringsveien, og det er også lite som tyder på at det vil være komme mer penger inn i kassen enn hva tilfellet er med dagens takster. Det er denne type informasjon befolkningen, inkludert politikerne, på Karmøy trenger – og ikke ordførerens syn på hvordan ting bør være. I denne saken er det nemlig stor forskjell på de faktiske forholdene og ordførerens ønsketekning.