(Haugesunds Avis)

NÆRINGSLIV: Marin Energi Testsenter på Karmøy får tre millioner og næringsklyngen Maritime Clean Tech, med hovedkontor på Stord, får 2,49 millioner kroner fra Ulla-Førrefondet.

Også Ryfylke IKS, Rosenberg Worley, Årdal Aqua og Universitetet i Stavanger får fra potten på i overkant av 23 millioner kroner. Oversikten over hvor mye de forskjellige får og hva de skal bruke pengene til, står nederst i saken.

Det opplyser fondet i en pressemelding onsdag.

– Ulla-Førrefondet skal gi økonomisk støtte til prosjekt som omfatter grønn omstilling av næringsliv og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, står det i pressemeldingen.

Ulla-Førre er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa.

Dette er Ulla-Førrefondet

 • Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.
 • Ulla-Førrekraftverkene ble bygd ut i løpet av 1974-1988 og er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa.
 • Staten vedtok at Rogaland fylkeskommune skulle overta 15 prosent av rettighetene til anlegget. Rogaland fylkeskommune valgte å overlate de kontraktsmessige rettighetene og forpliktelsene til to lokale kraftverk, Lyse og Haugesund elektrisitetsverk (nå Sunnhordland Kraftlag, SKL). I henhold til avtalen mellom de tre partene har kraftselskapene fra 2010 avsatt vederlaget til et særskilt fond som skal disponeres i fellesskap mellom de tre eierne.
 • Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringsliv og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette. Midlene skal i all hovedsak nyttes til å fremme omfattende, langsiktige prosjekter.
 • Private og offentlige virksomheter kan søke støtte fra fondet. Det kan også nettverk, klynger og sammenslutninger av private og offentlige virksomheter. Det kan søkes om minimum to millioner kroner i støtte til prosjektet.

KIlde: Ulla-Førrefondet

– Gledelig nyhet

– Dette var en svært gledelig nyhet! Ulla Førre-fondet bidrar her til å styrka den grønne maritime omstillingen langs kysten vår. Nå skal vi sammen utvikle nye banebrytende industrisamarbeid som får fram grønne løsninger for havnæringene, sier konstituert direktør Håvard Tvedte i Maritime CleanTech.

Til fondets utlysing for 2022 ble det sendt inn 27 søknader og summen det ble søkt om var totalt i overkant av 180 millioner kroner.

– Kvaliteten på søknadene er samlet sett svært høy. Det er generelt god geografisk spredning knyttet til søkere. Tematisk er det også god spredning, med ei hovedvekt på søknader som er relatert til havindustrien og fornybar energi, står det i pressemeldingen.

– Det er positivt at vi gjennom årets utlysing kan innvilge støtte til nyskapende prosjekt av svært høy kvalitet, som vil være viktige bidrag til grønn omstilling, verdiskaping og økt sysselsetting i Rogaland. Det er oppløftende å se den store omstillingsevnen blant næringsliv og offentlig sektor i Rogaland, sier styreleder i Ulla-Førrefondet, Torkel Myklebust.

Ulla-Førrefondets styre består av representanter frå fondets tre eiere, Lyse, Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Rogaland fylkeskommune.

Disse seks får støtte

I styremøtet 22. november har følgende seks prosjekter fått innvilget støtte fra fondet:

 • «Havvind Vest: Et målrettet program for industriomstilling» fra Marin Energi

Testsenter AS får innvilget 3 millioner kroner. Prosjektet skal etablere et

program der Marin Energi Testsenter aktivt skal jobba for at regionale

leverandørbedrifter skal få utført referanseprosjekt innen havvind.

 • «EU-mobilisering for grønn omstilling av skipsfarten» frå Maritime CleanTech

får innvilget 2,49 millioner kroner. Prosjektet skal bidra til grønn omstilling av

næringslivet i Rogaland, ved å sikre flere aktører EU-finansiering til å utvikla

grønnere skipsfart.

 • «Ryfylke: Utdanningssenter og havbruksutdanning» fra Ryfylke IKS får

innvilget 5 millioner kroner. Prosjektet skal etablere et utdanningssenter for

høyere utdanning i Ryfylke, og som en del av dette tilbudet oppretta en

bachelorgrad i havbruk.

 • «Flex2power» fra Rosenberg Worley AS får innvilget 5,4 millioner kroner.

Konseptet skal produsere fornybar energi fra vind, bølger og sol på same

flytende fundament ute i havet.

 • «Sirkulærøkonomisk industriklynge» fra Årdal Aqua AS fått innvilget 5,015

millioner kroner. I prosjektet skal det gjennomføres et forstudium for etablering

av en fullverdig sirkulær industriklynge i Årdal i Hjelmeland kommune.

 • «Senter for havbruksteknologi: Nye grønne verdikjeder for havbruk» fra

Universitetet i Stavanger får innvilget 3 millioner kroner. Prosjektet skal

resultere i et felles senter for havbruksteknologi for næring, offentlig sektor

og forskingsaktører.

Kilde: Ulla-Førrefondet