(Haugesunds Avis)

Forrige uke brast nyheten om at en vurderer å legge ned Håvik skole. Som mor til ett, snart to barn på Håvik skole så er det klart at dette er noe som opptar meg i stor grad og som har vært både opprørende og frustrerende for meg og mine den siste uken. Dette vet jeg at jeg er langt ifra alene om å kjenne på. Jeg var uforberedt på at dette skulle komme opp igjen nå, særlig med tanke på at Arbeiderpartiet og flere andre partier i Karmøy kommune gikk til valg for ett år siden og kunngjorde at de ville beholde Håvik skole. For meg personlig så var dette den viktigste grunnen til at jeg stemte på Arbeiderpartiet ved kommunevalget. Dette oppleves som et løftebrudd.

Behold Håvik skole

Håvik skole er en skole som fungerer godt, og det er ikke noe som en skal ta lett på. Skolen har et godt rykte, og mange som flytter til Håvik oppgir at nettopp skolen er et trekkplaster. Det er høy trivsel blant både elevene og lærerne på Håvik skole og lærerne er faglig og pedagogisk dyktige. Noe som også vises på resultatene som Håvik skole har på elevundersøkelsen. Min jente begynner i 5. klasse i august og jeg har hatt utelukkende positive erfaringer som mor i den tiden hun har gått på skolen. Dette er en erfaring som jeg vet jeg deler med mange andre foreldre og som jo også er grunnen til at denne saken opptar så mange. Noe som ble blant annet vist ved at en på svært kort tid samlet foreldre og barn i en markering foran skolen torsdag 18. juni når skolesjef Lars Inge Svalland og oppvekst og kultursjef Bjørn Andersen kom for å informere FAU om at en nedleggelse av Håvik skole ble vurdert.

Hovedgrunnen som ble oppgitt på dette møtet er at Karmøy kommune har dårlig råd. Til dette vil jeg intenst oppfordre politikerne i Karmøy kommune til å se at verdien av en skole som fungerer godt på alle måter, som har elever og ansatte som trives og klarer å skape et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø for elevene ikke kan måles i kroner. Bekymringen er at fordi enkelte av trinnene på Håvik skole har få elever og små klasser, så blir dette for dyrt. Det er flere sentrale motargumenter mot dette. Mitt første argument er at et godt faglig miljø, et godt læringsmiljø og et trygt sosialt miljø for elevene bør veie tyngst. Videre setter jeg store spørsmålstegn ved både den potensielle innsparingen som en nedleggelse vil føre til, og ved planene for overføringen av elevene på Håvik til Avaldsnes.

Det er elevene som lider under dette

Hovedmålet med en nedleggelse av Håvik skole er en innsparing gjennom å ha større klasser på Avaldsnes skole. Elevene på Håvik skole vil altså i så tilfelle oppleve at den klassen som de går i blir delt opp, for deretter at de blir satt inn i en klasse på Avaldsnes skole. Alternativt er det klassene på Avaldsnes som deles opp. Dette er svært sårbart når det kommer til trivsel og trygghet på skolen og vil neppe gå problemfritt.

Store klasser følger også med seg andre utfordringer. Noen av klassene på Håvik er riktignok små, men jeg lurer på hvor store klasser en tenker å ha på barnetrinnet på Avaldsnes dersom dette gjennomføres. Dette pekte også hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Karmøy, Geir Allan Stava på i Haugesunds Avis 18. juni. Store klasser fører til mer uro, mindre trygghet og mindre tid til hver elev. Dette er et helt vesentlig moment! At hver enkelt elev føler seg sett og ivaretatt er helt essensielt for trygghet og trivsel på skolen. Dette har vi på Håvik skole i dag. I tillegg vil elevene på Håvik skole få en lang reisevei, nødvendigvis med buss med eldre elever. Dette er sårbart for alle elevene, og særlig de yngste elevene.

På Håvik mister vi også et viktig samlingspunkt dersom skolen legges ned, og det er klart vi vil jobbe for å unngå dette. En situasjon hvor de barna som bor på Håvik enten går på Avaldsnes skole, Kopervik skole eller Kvalavåg skole vil splitte bygda. Dersom den kommunale skolen legges ned, blir det naturlig for oss foreldre å oppfordre private aktører til å starte en privat skole på Håvik.

Hva er den reelle innsparingen?

Verken Håvik eller Avaldsnes ønsker en sammenslåing, og jeg kan heller ikke forstå at Avaldsnes skole har plass til alle elevene fra Håvik Skole slik som den er nå. Dermed vil det være nødvendig med en utbygging, noe som vil bli kostbart. I tillegg til dette så ønsker ikke foreldre til barn ved Håvik skole at skolen skal legges ned. Det vil som nevnt være helt naturlig for oss å kontakte private aktører for å oppfordre dem til å starte en skole på Håvik ved en eventuell nedleggelse, slik som det ble gjort i Kvalavåg og Sørhåland. Det er også flere foreldre som allerede har sagt at dersom Håvik skole legges ned, så vil en heller sende sine barn til Kvalavåg Montessoriskole enn til Avaldsnes skole. Som ble sagt av hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Karmøy, Geir Allan Stava, i samme intervju i Haugesunds Avis som jeg refererte til tidligere, så risikerer Karmøy kommune å gå med tap ved en eventuell nedleggelse dersom elevene går på private skoler. Pengene følger elevene og Karmøy kommune risikerer dermed å legge ned en skole som fungerer godt på alle måter samtidig som kommunen taper penger heller enn å spare penger.

Både Avaldsnes og Håvik er bygder som er i vekst. Det er en stor del av dem som bor på Håvik som er eldre, og om noen år blir disse boligene kjøpt av småbarnsfamilier. Det ser vi også nå – de boligene som selges på Håvik blir nesten utelukkende kjøpt av småbarnsfamilier. Elevantallet vil med andre ord øke de neste årene.

Hvor er Arbeiderpartiet og Jarle Nilsen?

Jeg håper at kommunepolitikerne ser verdien av Håvik skole. Håvik skole gir barna en trygg og god skole i gang- eller sykkelavstand hvor barna blir sett, trives, har det trygt og får utvikle og utfolde seg i et stabilt og trygt læringsmiljø. Dette vil vi foreldre kjempe for å beholde for våre barn!

At dette kom fram rett før sommerferien oppleves kalkulert. Viktigheten av åpenhet rundt prosessen kan ikke overdrives. Vi følger nøye med, og forventer åpenhet og mulighet for deltakelse på høringer. Arbeiderpartiet har ordføreren i Karmøy kommune og som nevnt tidligere så gikk de til valg for et knapt år og sa at de ville beholde Håvik skole. I intervjuet med Karmøynytt i forbindelse med møtet hvor Lars Inge Svalland og Bjørn Andersen møtte opp for å informere FAU, sa sistnevnte at ingenting enda var bestemt og at det var opp til kommunepolitikerne. Jeg appellerer til samtlige politikere i Karmøy kommunestyre: la oss beholde skolen som gir barna våre en trygg hverdag! Jeg oppfordrer også de partiene som gikk til valg og sa de ville beholde Håvik skole på å tenke igjennom viktigheten av å holde valgløfter. Arbeiderpartiet var det partiet som fikk flest stemmer på Nord-Karmøy. De bør vise seg tilliten verdig.